PENGERTIAN AGAMA MENURUT ISLAM

index

Dr. Franny Dahler mengajukan dua bentuk definisi agama. Pertama definisi umum yang berlaku bagi semua agama. Kedua definisi khusus berlaku bagi agama itu sendiri. Dalam islam agama ada dua. Samawi dan bukan samawi.

Agama islam sebagai agama samawi terakhir yang dipelihara Allah sepanjang masa,definisi agama ditetapkan oleh pengikutnya secara obyektif menurut pandangan islam.

A. Arti agama dalam bahasa arab dan alqur’an

Agama berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua istilah yaitu addien dan almillah. Addien berarti syari’at dan almillah berarti orang yang melaksanakan ibadah agamanya.

Jika dilhat dari segi lughat,kata “dien” itu masdar dari kata kerja “daana”-“yadiinu”. Menurut lughat,kata dien mempunyai bermacam macam arti:

-Cara atau adat                  -perhitungan

-Peraturan                                     -hari kiamat

-Undang-undang                -nasehat

-Taat atau patuh                -Agama

-Mengesakan tuhan           -Kemenangan

-Pembalasan                     -kekuasaan

 

B. Pengertian Dienul islam

I. Menurut bahasa addin dapat berarti

a. kesejahteraan dan keselamatan

b. tangga jenjang keatas

c. penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah

II. Menurut istilah (terminologi)

Dienul islam berarti “Agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rosul-NYA. Nabi segenap ummat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan didunia dan akherat.

 

C. Tujuan dienul islam

Tujuan islam yang utama yaitu bertauhid kepada Allah SWT. Tauhid yaitu berkeyakinan bahwa Allah itu esa tak ada sekutu bagi-NYA.keesaan yang dikehendaki islam adalah esa dalam segala hal esa pada dzat maupun sifat-NYA.

 

D. Pengertian agama menurut islam

Unsur terpenting dari agama umumnya ialah keyakinan tentang adanya kenyataan lain dan kenyataan sekarang ini,yang lebih agung, lebih suci,tempat manusia tergantung dan berhasrat untuk mendekatinya.

Definisi agama menurut islam yang ditetapkan oleh para ahli:

1. Dr.A.Mukti Ali

Agama adalah kepercayaan akan adanya Tuan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-NYA untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan Akhirat.

2. Drs..idi Gazalba

Agama adalah kepercayaan kepada tuhan dan hubungan manusia dengan yang kudus,dihayati sebagai hakekat yang gaib,hubungan mana menyatakan diri dalam bentuk serta sistem kultus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu.

3. musthofa abdurrazik

Agama adalah peraturan yang bertautan dengan keadaan yang suci.

4. syaech mahmoud saltout

Islam adalah agama Allah yang diperintahkan-NYA untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan kepada nabi Muhammad SAW dan menugaskanya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.

5. tenku.M.hasby assiddiqhie

Agama adalah suatu kumpulan peraturan yang ditetapkan Allah untuk menarik dan menuntun para ummat yang berakal sehat,suka tunduk dan patuh kepada kebaikan,supaya mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat.

6. K.H.R. Muhammad adnan

Agama adalah peraturan dari Allah SWT untuk manusia yang berakal guna mencari keyakinan,mencapai jalan bahagia lahir bathin,dunia dan akherat bersandar pada pada wahyu-wahyu Ilahi yang terhimpun dalam kitab suci AL-Qur’an.

7. A. Hasan

Agama adalah sebuah I’tikad kepercayaan ,undang-undang,,peraturan,pimpinan, pelajaran buat keselamatan dunia dan akherat yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui perantaraan Rosulullah.

8. KH thahir abdul Mu’in

Agama adalah ketentuan ketuhanan yang mengantarkan manusia dengan berpegang kepadanya,kepada kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akherat.

9. KH.E Abdurrahman

Agama adalah ketetapan ketuhanan karena kebaikan Allah kepada manusia dengan melalui lidah antara mereka,untuk mencapai kerasulan itu tidak dapat dengan usaha dan tidak bisa dibuat-buat,dan tidak akan mendapatkan wahyu itu dengan cara belajar.

10. Muhammad Natsir

Agama adalah suatu kepercayaandancara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain kepercayaan dengan adanya tuhan sebagai sumber dari segala sumber hukumdan nilai hidup.

11. Ahmad Abdullah Al-Masdoossi

Agama adalah tata aturan hidup yang diwahyukan untuk umat manusia,dari zaman kezaman sejak manusia di gelarkan diatas bumi ini.

12. Mahmud Yunus

Agama adalah hari kemudian,hari akherat,pada hari itu ada pengadilan yang seadil-adilnya yang mana hakimnya ialah tuhan Yang Maha Esa.

13. A. gaffar Ismail

Islam adalah agama yang dibawa nabi Mhammad SAW yan berisi kelengkapan-kelengkapan dan pelajaran-pelajaran.

14. Putusan majlis ulama persatuan islam

Agama adalah wahyu ilahi yang diturunkan dari Allah kepada RasulNYA untuk disampaikan kepada manusia.

15. KH. Munawr kholil

Agama adalah undang-undang ilani yang diturunkan kepada para nabi atau Rosul Allah,yang terdiri dari bangsa manusia yana dipilih olehnya dengan perantara wahyu yang akan disampaikan kepada umat mereka menurut sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT

16. Ulama ahli hukum

Agama adalah undang-undang yang lengkapyang diturunkan Allah kepada nabidan Rosulnya untuk mengaturb segala perikehidupan manusia.

17. sebagai ulama lain

agama adalah wahyu yang didatangkanoleh Allah kepada para nabi dan Rosul-NYA,yang telah dipilih olehnya diantara para hamba-NYA.

18. Majlis Tarjih Muhammadiyah

Majlis tarjih Muhammadiyah pada bulan desember 1954,telah menetapkan Definisi Agama.

 

sumber : https://mischanz.wordpress.com/2009/12/16/pengertian-agama-menurut-islam/